Telefon    733-337-420    Telefon    733-337-421   E-mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TABLICZKI INFORMACYJNE – ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA

Obecnie obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją oraz znaków ochrony przeciwpożarowej zawarto w normie PN-EN ISO 7010:2012.

Wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normie PN-92/N-01256/02, a wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01. Obie te normy zostały wycofane, niemniej jednak administracja państwowa utrzymała ważność dopuszczeń do użytkowania dla znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych według powyższych norm.

Znaki fotoluminescencyjne są widoczne również w ciemności i warunkach niedostatecznej widoczności. Pozwalają odnaleźć drogę do wyjścia i zlokalizować sprzęt ewakuacyjny, gdy
w budynku zostanie odcięte źródło zasilania lub przy silnym zadymieniu.

 

ZNAKI EWAKUACYJNE


znak wyjścia
ZNAK EWAKUACYJNY – WYJŚCIE EWAKUACYJNE (PRAWOSTRONNE)

OPIS:
Wyjście ewakuacyjne – jeden z podstawowych znaków ewakuacji. W budynkach użyteczności publicznej oraz w zakładach pracy należy zastosować odpowiednie znaki potrzebne do przeprowadzenia ewakuacji w przypadku zagrożenia. Jednym z najważniejszych takich oznaczeń jest tabliczka Wyjście ewakuacyjne, którą umieszcza się nad drzwiami i wyjściami, w kierunku których trzeba się udać aby opuścić budynek w bezpieczny sposób.

Wskazuje drzwi ewakuacyjne prawostronne, takie jak:
– wyjście z pomieszczeń, w których występują co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
– wyjście z budynku, obiektu budowlanego na zewnątrz,
– wyjście prowadzące do innej strefy pożarowej, w tym obudowaną i zamkniętą drzwiami klatkę schodową budynku wysokiego i wysokościowego,
– wyjście prowadzące przez przedsionek i drzwi wyjściowe z przedsionka

CENA NETTO:


znak ewakuacyjny
ZNAK EWAKUACYJNY – WYJŚCIE EWAKUACYJNE (LEWOSTRONNE)

OPIS:
Znak umieszczany nad drzwiami/ przegrodami lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych uzupełniony o znak „strzałki”. Wskazuje kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne lewostronne będące drzwiami z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną bądź drzwiami zastosowanymi na drodze ewakuacyjnej

CENA NETTO:


znak ewakuacyjny w lewo
 ZNAK EWAKUACYJNY – WYJŚCIE EWAKUACYJNE (PRAWOSTRONNE)

OPIS:
Znak umieszczany nad drzwiami/ przegrodami lub wzdłuż ciągów komunikacyjnych uzupełniony o znak „strzałki”. Wskazuje kierunek ewakuacji, w tym wyjście ewakuacyjne prawostronne będące drzwiami z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną bądź drzwiami zastosowanymi na drodze ewakuacyjnej

CENA NETTO:


strzałka w lewo
ZNAK EWAKUACYJNY – STRZAŁKA KIERUNKU (KĄT 90°)

OPIS:
Wskazuje kierunek ewakuacji – do stosowania ze znakami „wyjście ewakuacyjne”. Strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do poziomu.

CENA NETTO:


strzałka w lewo w dół
ZNAK EWAKUACYJNY – STRZAŁKA KIERUNKU (KĄT 45°)

OPIS:
Wskazuje kierunek ewakuacji – do stosowania ze znakami „wyjście ewakuacyjne”. Strzałka może być obrócona
o wielokrotność kąta 90° w odniesieniu do kąta 45°.

CENA NETTO:


znak krzyż
ZNAK EWAKUACYJNY – MIEJSCE ZBIÓRKI EWAKUACJI

OPIS:
Wskazuje bezpieczne miejsce zbiórki, w którym powinny zgromadzić się osoby po ewakuacji.

CENA NETTO:


znak miejsce zbiórki
ZNAK EWAKUACYJNY – PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

OPIS:
Wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt/ pomieszczenie pierwszej pomocy.

CENA NETTO:


znak klucz
ZNAK EWAKUACYJNY – KLUCZ DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO ZNAJDUJE SIĘ…

OPIS:
Oznaczenie lokalizacji klucza przy drzwiach ewakuacyjnych zamykanych na klucz. Znak służy do oznakowania miejsca przy drzwiach stanowiących wyjście ewakuacyjne gdzie jest usytuowany klucz do drzwi. Umieszcza się go nad puszką, skrzynką gdzie jest przechowywany klucz

CENA NETTO:

ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE


znak gaśnica
ZNAK PRZECIWPOŻAROWY – GAŚNICA

OPIS:
Wskazuje lokalizację gaśnicy przenośnej. Jedną z ważnych zasad bhp jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom lub osobom przebywającym w budynku. Jednym z działań jest zakup znaków przeciwpożarowych, w tym znak gaśnicy, który wskazuje na umiejscowienie specjalistycznego sprzętu do gaszenia pożaru. Dzięki nim łatwo zlokalizować elementy ratujące zdrowie i życie oraz w miarę możliwości opanować płomienie przed przyjazdem straży pożarnej.

Rozmiar oznakowania dobiera się w zależności od tego,
z jakiej odległości ma być widoczny. Jeżeli chodzi
o piktogram gaśnica znak powinien znaleźć się na poziomie wzroku w pobliżu sprzętu do gaszenia.

CENA NETTO:


hydrant
ZNAK EWAKUACYJNY – HYDRANT WEWNĘTRZNY

OPIS:
Wskazuje lokalizację hydrantu wewnętrznego.

Piktogram przedstawiający hydrant wewnętrzny, węża pożarniczego używany do oznaczenia miejsca jego umieszczenia. Znak spełniający najnowszą, europejską normę PN-EN ISO 7010:2012. Znaki te stosuje się w budynkach użyteczności publicznej (np. w galeriach handlowych, urzędach), placówkach medycznych (w szpitalach, przychodniach), szkołach, biurowcach.

CENA NETTO:


znak prąd
ZNAK PRZECIWPOŻAROWY – WYŁĄCZNIK PRĄDU

OPIS:
Znakiem oznacza się wyłącznik, który odcina dopływ prądu w obiekcie, przy pozostawieniu dopływu do obwodów zasilających instalacje niezbędne w czasie pożaru.

Nadaje się do umieszczenia w budynkach użyteczności publicznej (np. w galeriach handlowych, urzędach), placówkach medycznych (w szpitalach, przychodniach), szkołach, biurowcach.

CENA NETTO:


znak zakazu
ZNAK PRZECIWPOŻAROWY – NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

OPIS:
Znak oznacza zakaz wchodzenia osób nieupoważnionych w obrębie terenu na którym został postawiony.

Wszędzie tam, gdzie osoby postronne nie mogą wchodzić, powinien znaleźć się znak nieupoważnionym wstęp wzbroniony, która zapobiega wypadkom i niepożądanym sytuacjom. Musi się znaleźć w miejscach, gdzie obecność osób bez odpowiedniej wiedzy czy kwalifikacji może mieć poważne konsekwencje. Są to głównie zakłady pracy, hale produkcyjne i place budowy. W tych miejscach korzysta się z wielu maszyn oraz mają tam miejsce procesy, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

CENA NETTO:

INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE


znak przeciwpożarowy
ZNAK PRZECIWPOŻAROWY – INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA OGÓLNA

OPIS:
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa opracowana na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi zmianami, mówiąca o obowiązkach, działaniach, organizacji w budynku. Jej treść jest wyciągiem z ustawy bez własnej interpretacji i szczegółowo omawia zagadnienia, działania, zadania i zakazy, aby nie dopuścić do pożaru w obiekcie.

Nie każdy wie, jak postępować w przypadku pożaru. Dlatego w każdym zakładzie pracy i w każdym innym budynku powinna znaleźć się ogólna instrukcja przeciwpożarowa, która wskaże, jakie działania należy podjąć aby zapewnić sobie bezpieczeństwo jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Dodatkowo, zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej, w tym odpowiednich instrukcji bhp, należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Natomiast obowiązkiem pracownika jest przeczytanie instrukcji i stosowanie się do jej zaleceń.

Instrukcja ogólna przeciwpożarowa powinna być umieszczona w widocznym i łatwo dostępnym miejscu
(w budynkach wielokondygnacyjnych – na każdej kondygnacji). Częstą praktyką jest montowanie tabliczek z instrukcją ogólną ppoż w pobliżu wyjść ewakuacyjnych. Z treścią powinni być zaznajomieni wszystkie osoby przebywające w danym obiekcie, np. wszyscy pracownicy.

CENA NETTO:


instrukcja przeciwpożarowa
ZNAK PRZECIWPOŻAROWY – INSTRUKCJA GASZENIA POŻARÓW GAŚNICĄ PROSZKOWĄ

OPIS:
Instrukcja gaszenia pożarów gaśnicą proszkową krok po kroku prowadzi i objaśnia kolejne etapy działań. Ilustracje pomagają w szybkim zorientowaniu się jakie działania należy podjąć i w jakiej kolejności.

Opracowanie kolorowe z rysunkami i symbolami objaśniającymi w porosty sposób jak należy gasić pożary przy pomocy gaśnicy.

Bardzo przydatna przy szkoleniach pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po zapoznaniu się
z instrukcjami pracownik powinien potwierdzić w formie oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją.

Takie działanie pozwala pracodawcy dopełnić jeden z wielu obowiązków przeszkolenia pracownika.

CENA NETTO:


instrukcja alarmowa
ZNAK PRZECIWPOŻAROWY – INSTRUKCJA ALARMOWANIA I POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU I INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

OPIS:
Instrukcja przeciwpożarowa alarmowania i postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia jest niezbędna do prawidłowego, zgodnego z przepisami działania na wypadek powstania pożaru. Instrukcja określa kto, kiedy i w jakiej kolejności powinien podjąć określone działania w celu prawidłowego zaalarmowania innych osób o zagrożeniu, powiadomienia służb straży pożarnej, policji, pogotowia oraz przeprowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji z zagrożonego rejonu.

Opracowanie kolorowe z rysunkami i symbolami w porosty sposób objaśnia jak należy postępować w przypadku powstania pożaru. Umożliwia szybkie zapoznanie się z treścią, szybsze i łatwiejsze zrozumienie oraz łatwe zapamiętanie.

CENA NETTO: