Telefon    733-337-420    Telefon    733-337-421   E-mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ZFŚS

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH.

 

KTO TWORZY ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH?

1. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe  (art. 3 ust. 2 uzfśs),

2. Pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1 uzfśs).

Pracodawcy zatrudniający na 1 stycznia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą  tworzyć fundusz w wysokości i na zasadach uzfśs lub wypłacać świadczenie urlopowe (art. 3 ust. 3 uzfśs).

 

CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA?

1. Usługi świadczone przez pracodawcę na rzecz:

 • różnych form wypoczynku,
 • działalności kulturalno-oświatowej,
 • działalności sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię,  w przedszkolach i innych  formach wychowania  przedszkolnego.

2. Udzielanie pomocy materialnej: finansowej lub rzeczowej.

3. Udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe  na warunkach określonych umową.

 

JAKIE MOGĄ BYĆ NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRZY NALICZANIU ODPISU?

 • nieprzeliczenie liczby zatrudnionych na pełne etaty,
 • nieuwzględnienie zwiększeń fakultatywnych,
 • nieujęcie pracowników świadczących pracę krócej niż 12 miesięcy w roku,
 • błędy rachunkowe,
 • naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów i rencistów na podstawie wysokości przeciętnej emerytury,
 • niedokonanie korekty na koniec roku.

 

JAKIE SĄ TERMINY PRZEKAZYWANIA ODPISU NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH?

 • do 31 maja danego roku – 75% równowartości odpisów podstawowych (z art. 5 ust. 1-3 uzfśs); Do końca maja pracodawca nie musi przekazywać równowartość 75% zwiększeń dobrowolnych.

Jeżeli decyduje się zwiększyć odpis na: pracowników niepełnosprawnych, fundusz emerytów i rencistów to kwoty tych zwiększeń może przekazać później, ale do 30 września.

 • do 30 września – całość odpisu.

 

NA JAKIM RACHUNKU MUSZĘ GROMADZIĆ ŚRODKI ZFŚS?

Istnieje obowiązek gromadzenia środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym. Pozwala to na kontrolowanie wykonania przepisów ustawy oraz sposobu wydatkowania środków dla celów księgowych i podatkowych, a środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny, powiększając fundusz.

Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego nie powinny być pokrywane z funduszu.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS?

1. Pracownicy i ich rodziny:

 • bez względu na wymiar czasu pracy i staż,
 • także na urlopach i zwolnieniach od pracy,
 • zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego,
 • w okresie wypowiedzenia;

2. Emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny

 • emeryci – tylko w odniesieniu do ostatniego pracodawcy, 
 • renciści – pobierający rentę, uprzednio pracownicy; 

3. Rodziny – zdefiniowane w regulaminie (dzieci, małżonkowie, rodzice);

4. Inne osoby wymienione w regulaminie (art. 2 pkt 5 uzfśs).

 

Pracodawca może rozszerzyć ich kręg, ale nie może wyłączyć niektórych kategorii pracowników z prawa do korzystania z funduszu.

Przed nadmiernym rozszerzaniem kręgu uprawnionych interes pracowników chroni tryb stanowienia regulaminu (treść musi być uzgodniona z zakładową organizacją związkową lub delegatem wybranym przez załogę).

Samo należenie do grupy uprawnionych nie przesądza o przyznaniu świadczenia – decyduje o tym indywidualna ocena jego sytuacji socjalnej.

 

KIEDY NASTĘPUJE KOREKTA ODPISU?

 • gdy ukaże się obwieszczenie Prezesa GUS z kwotą przeciętnego wynagrodzenia,
 • gdy zmieni się liczba zatrudnionych w roku,
 • na ostatni dzień roku kalendarzowego należy zweryfikować planowaną liczbę i urealnić odpis.

Jeśli zaplanowana liczba zatrudnionych była niższa niż faktyczny stan zatrudnienia, na 31 grudnia uzupełnić odpis i przekazać środki.