Telefon    733-337-420    Telefon    733-337-421   E-mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BHP – wypadek przy pracy

KILKA RAZY ZAPOMNIAŁEM O KASKU W PRACY. CZY MÓJ SZEF MOŻE NAŁOŻYĆ NA MNIE KARĘ PIENIĘŻNĄ?

Tak, zgodnie art. 108. § 2 Kodeksu pracy pracodawca za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może stosować karę pieniężną.

Pracodawca może stosować również karę upomnienia oraz karę nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy (art. 108. § 1. Kodeksu pracy).

 

KIEDY WYPADEK W ZAKŁADZIE MOŻNA UZNAĆ ZA WYPADEK PRZY PRACY?

Aby uznać dane zdarzenie za wypadek przy pracy muszą być spełnione cztery warunki. Definicję wypadku podaje art. 3.1. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322). Zgodnie z jego zapisem jest to:

  • zdarzenie nagłe,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • powodujące uraz lub śmierć,
  • które nastąpiło w związku z pracą.

Zdarzenie nagłe:

Ustawodawca nie zdefiniował jednoznacznie pojęcia nagłości i nie określił, ile zdarzenie musi trwać, aby można było je uznać za nagłe. Jedno z orzeczeń Trybunału Ubezpieczeń Społecznych mówi:

Nie odbiera zdarzeniu znamienia nagłości niejednorazowe działanie przyczyny zewnętrznej, lecz trwające przez okres nieprzekraczający dniówki roboczej.

Wyrok TUS z 19.09.1958 r., TR III 149/58, OSPiKA 1958/3/63.

 

Zatem można powiedzieć, że zdarzenie jest nagłe, jeżeli czas działania przyczyny zewnętrznej nie przekracza jednej dniówki roboczej.

Przyczyna zewnętrzna to każdy czynnik zewnętrzny, który może wywołać szkodliwe skutki, np.: ruchome oraz ostre elementy maszyn i urządzeń, energia elektryczna, hałas, wibracje, substancje chemiczne, czynniki termiczne, a nawet działanie innego pracownika (umyślne lub nieumyślne) podczas pracy.

Uraz jest to uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego, natomiast o wypadku śmiertelnym możemy mówić wówczas, kiedy śmierć nastąpi w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Związek z pracą.
Związek z pracą istnieje w następujących okolicznościach:
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
– podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
 

OSTATNIO MÓJ KOLEGA ULEGŁ WYPADKOWI, ALE NIE OTRZYMAŁ ŻADNYCH PIENIĘDZY. BHPOWIEC UZASADNIŁ TO RAŻĄCYM NIEDBALSTWEM.

Zgodnie z art. 21. 1. ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Można tu zacytować wyrok SN z dn. 6.08.1976 r., III PRN /76, OSNCP 1977/3/55.

Przez (…) działanie z rażącym niedbalstwem należy rozumieć m.in. sytuacje, w których poszkodowany pracownik zdaje sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, gdyż zwykle ono występuje w danych okolicznościach faktycznych tak, że każdy człowiek o przeciętnej przezorności ocenia je jako ewidentne, a mimo to z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, bez potrzeby naraża się na to niebezpieczeństwo, ignorując następstwa własnego zachowania się.

Natomiast art 21.2 ww. ustawy mówi o tym, że świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

Należy wspomnień również o jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówi:

(…) niezależnie od winy i stopnia przyczynienia się pracownika do powstania śmiertelnego wypadku przy pracy członkom rodziny przysługuje zawsze zarówno jednorazowe odszkodowanie, jak i renta rodzinna na warunkach i w wysokości określonych ustawą wypadkową.

Wyrok SN z dn.13.07.1977 r., III PRN 21/77 (niepublikowany).

 

Pamiętajmy jednak, że każdy wypadek jest inny i należy go traktować indywidualnie, a obowiązkiem pracodawcy jest powołanie zespołu powypadkowego, którego celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.