Press "Enter" to skip to content

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest:

HEBEN Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1B,
39-400 Tarnobrzeg

Inspektorem ochrony danych jest:

Jakub Smykla
tel. 882 491 546,

email: marketing@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  • wykonywania działalności szkoleniowej, w tym wystawiania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
  • marketingu produktów i usług HEBEN Polska Sp. z o.o. i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • realizacji projektów unijnych,
  • zatrudnienia w HEBEN Polska Sp. z o.o. – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
  • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich.